Webbisivupalveluiden sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan TeaWeb:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tarjoamaan palveluun koskien webbisivujen toteuttamista tilaajaosapuolelle (jäljempänä Asiakas).
Nämä ehdot astuvat voimaan 20.2.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten muut aiemmat sopimukset koskien webbisivupalveluita.

2. Sopimuksen syntyminen ja maksaminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen. Tarjous hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Sopimus on sitova.
Aloitusmaksu on 30 % heti ja loput 70 % sopimuksessa määriteltynä arvioituna valmistumispäivänä.
Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia maksu kokonaisuudessaan ennen sivuston julkaisemista.
Sivuston ylläpito- ja päivitysmaksut laskutetaan erikseen sovitun mukaisesti.
Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan olla toimittamatta tilattua webbisivupalvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

3. Peruutusehdot

Jos työ syystä tai toisesta keskeytyy, 30 % aloitusmaksua ei palauteta ja keskeytykseen asti tehty työ laskutetaan normaalilla tuntihinnalla.
Sivuston ylläpito – ja päivityssopimuksen irtisanomisaika on 1kk. Ilmoitus irtisanomisesta annetaan sähköpostilla. Irtisanomista ei tarvitse perustella.

4. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa kaikesta toimittamastaan materiaalista, jota hyödynnetään webbisivulla.
Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Asiakkaan toimittaman materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen lakeja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla käyttämättä materiaalia, joka ei täytä näitä ehtoja.
Asiakkaalla on vastuu reagoida Palveluntarjoajan hänelle esittämiin pyyntöihin kuten vedosten ja ehdotelmien hyväksymisiin sekä muihin toteutuksen kannalta tärkeisiin pyyntöihin 7 päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli Asiakasta ei tavoiteta tämän ajan puitteissa, katsotaan tuote tai palvelu hyväksytyksi ja Asiakas menettää oikeutensa muutoksiin.
Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua.

5. Palveluntarjoajan vastuut

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa webbisivujen kuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa virheestä heti sen huomattuaan. Palveluntarjoaja varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta.
Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään niistä perittyihin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen viivästymisestä.
Palveluntarjoaja ei vastaa, webbisivujen käyttämiseen liittyvien, muiden yritysten palveluista, kuten hosting -palveluista tai asiakkaan internet-yhteydestä ja niiden aiheuttamista ongelmista webbisivujen käyttöön.
Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen takia.

6. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus päättyy, kun sopimuksen mukaiset tehtävät on suoritettu.
Toisen sopijaosapuolen olennainen sopimusrikkomus oikeuttaa toisen purkamaan sopimuksen välittömästi.

7. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä referenssiseinään, ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Kemi-Tornion käräjäoikeus.